Logo_100

slider imageslider imageslider image

PROJECTES DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS

> PROJECTES ELÈCTRICS

 • Càlcul de potències
 • Seccions de cablejat
 • Posades a terra
 • Caigudes de tensió
 • Esquemes unifilars
 • Plànols de la instal·lació
 • Amidaments
 • Parallamps

 

> PROJECTES D’IL·LUMINACIÓ

 • Estudi lumínic
 • Càlcul d’intensitats lumíniques
 • Mapa lumínic
 • Plànols de la instal·lació

> PROJECTES DE CLIMATITZACIÓ I CLIMATITZACIÓ (RITE)

 • Balanç energètic
 • Estudi d’estalvi energètic
 • Càlcul de les canonades i instal·lacions
 • Càlculs dels aparells emissors
 • Esquemes unifilars
 • Plànols de la instal·lació

 

> PROJECTES CONTRAINCENDIS

 • Estudis de la càrrega de foc
 • Estudis d’optimització de rutes d’evacuació
 • Sectoritzacions
 • Càlcul d’hidrants
 • Càlcul de sistemes d’extinció
 • Senyalitzacions
 • Mesures de protecció
 • Plànols de la instal·lació

> PROJECTES DE TELECOMUNICACIONS

Projectes de legalització de la infraestructura comuna de telecomunicacions

 • Distribució de punts de consum
 • Canalitzacions
 • Aparellatge
 • Esquemes unifilars
 • Plànols de la instal·lació
 • Amidaments

 

> PROJECTES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA

 • Estudi de les necessitats calorífiques
 • Càlcul del nombre de plaques solars
 • Dimensionament dels components de la instal·lació
 • Plànols de la instal·lació

 

 

VIÑAS I VILA ENGINYERS, S.C.P.
– C/ Sant Jordi, nº19 | 08500 – Vic (Barcelona) | 630763379 – 619753269 | Fax: 938890526 –