Logo_100 

> Què és la autocertificació de maquinària?
> Qui és el fabricant d’una màquina segons la Directiva?
> És necessari el marcatge CE de maquinària per vendre un producte?

El marcatge CE és un procediment on el fabricant/importador de maquinària, informa als usuaris o a les autoritats competents que l’equip que comercialitza compleix amb tota la legislació obligatòria, donant compliment als requisits esencials de seguretat i salut de la directiva corresponent, seguint el procediment d’avaluació que en ella s’indica.

AUDE et pot oferir:

Marcatge CE de maquinària segons el Directiva 2006/42/CE:

 • Anàlisis de requeriments plantejats en les directives vigents
 • Identificació i avaluació de riscos i de les mesures de protecció adequades
 • Integració de la seguretat en la màquina/producte
 • Elaboració de la documentació tècnica:Expedient tècnic
 • Manual d’instruccions
 • Declaració de conformitat
 • Assessorament en la intervenció amb l’organisme notificat

Adequació de maquinària al Real Decret 1215/97:

 • Informe d’adequació dels equips de treball i els requisits de seguretat segons el Real Decret 1215/97.
 • Propostes de modificació i millores que s’han de realitzar per aconseguir els nivells de seguretat establerts en el Real Decret 1215/97.
 • Declaració de conformitat.

Disseny i anàlisi de components mitjançant el Mètode d’Elements Finits (FEM)

Els càlculs, anàlisis i simulacions mitjançant el Mètode dels Elements Finits (FEM) permeten estudiar el comportament d’un model 3D aconseguint verificacions estructurals del producte, millores del disseny i eviten la fabricació de prototips.

 • Anàlisis i simulacions estructurals
 • Anàlisis i simulacions de fatiga
 • Verificació i millora de dissenys

 

Logo_CE

Projectes destacats:

Estructura fitness

 • Expedient CE del producte
 • Comprovació resistència mitjançant elements finits

Barrejadora

 • Expedient CE
  .
  .

Suport estabilitzador

 • Disseny producte
  .
  .

Màquina de vilorda

 • Disseny producte
 • Expedient CE
  .

Espatllera 

 • Comprovació resistència mitjançant elements finits.
  .

Enllaços relacionats:

ORGANISMES OFICALS:

 • AENOR
 • IEC
 • CENELEC

ORGANISMES NOTIFICATS:

 • Enterprise and Industry (nando) – European Comision

 

VIÑAS I VILA ENGINYERS, S.C.P.
– C/ Sant Jordi, nº19 | 08500 – Vic (Barcelona) | 630763379 – 619753269 | Fax: 938890526 –